خون خدا
آن روز کــه از گلــوی تــو خــون می‌ریخت
خــون از رگ آفــتــاب،گـلــگـون می‌ریخت
ایــن خــون خــدا بــود، کـه از رگ رگ تــو
با جوشش سرخ عشق، بیرون می‌ریخت