اصغر
                                                                                         
این از اسرار دست نیافتنی است
تنها این را می‌دانم
که تو می‌دانستی
اصغر جز از نوک سه شعبه سیراب نخواهد شد
اما چگونه رضا به این شدی؟
چه می‌گویم
....

این از اسرار است

گویا از دید تو
اصغر نیز قطره‌ای است
که برای ماندن باید به دریا برسد
این نهایت دلسوزی تو بود برای اصغر کوچک
اگر او ذبیح پدر بود
تو ذبیح الله بودی
و این فرهنگ توست
که باید برای پاک‌ها فدا شد
از این روست
که اصغر باید فدای آئین پدر می‌شد.