زبان آب
هـر چـند ز غربتت گزند آمده بود
زخمت به روان دردمـند آمده بود
گـویند کـه از هیبت دریـای دلـت
آن روز زبـان آب،بــند آمـده بـــود