الا ای تیرها از سر بگیرید
به سوی خاندانم پر بگیرید
اگر با کشتن من عشق برپاست
مرا، شمشیرها! در بر بگیرید