صاعقه
بــا زمــزمـــه‌ی بــلنــد تــوحیـد آمد
بــالــای ســر شــهیــد جــاوید آمد
از زخم عـمیق خویش سر زد زینب
چون صاعقه در غیبت خورشید آمد