حماســـــــه ی حسینی
......................
رمز عشقی در وجود روزگــــاری ای حسین
بهترین تصویری از یک پاسداری ای حسین
..........
نام سرخت مایه ی سرسبزی دلهای ماست
تا همیشه تازه هسنی چون بهاری ای حسین
...........
بهترین گلواژه ی هستی تو هستی ای عزیز
در حقیقت شاهـــــــکار روز گاری ای حسین
.........
از محمد از علــــی از زهـــــره ی حق فاطمه
چون گلاب از عطر گلها یا د گاری ای حسین
.........
نام تو فرهنگ سرخ واژه های عاشقی ست
تا قیامت عشق را اییـــــنه داری ای حسین
........
مرد خیزد از پیام آتشیـــــــنت ای شهـــــــید
زا ده ی شیری وشور ذوالفقاری ای حسین
........
هر کجا طالع شوی چون آفتـــــــــابی تابناک
شور وغوغا در دل شب میگذاری ای حسین