آب

زچشم دشمنانت خواب بـــــــردی

تو گوی سبقت از مهتــــاب بردی

نخوردی آب و حسرت ماند برآب

چه زیبا آبـــــــــــروی آب بــردی