از عشق و خون

بال فرشته بود

         که می ریخت بر زمین

وقتی که آفتاب

   فرود آمد

بر ساحل فرات

        به میقات