گیرایی چشم ها خرابش می کرد

با خنجر تیز داشت خوابش می کرد

پهلوی لب ترک ترک خورده ی او

چکه چکه خجالت آبش می کرد