از خیمه گاه، شیون خورشید می‌رسد
زخمی است آسمان
باران اگر نگاه کنی شرمسار توست.