نه غبارتعلق وگرد ریا ننشسته به پای قیام شما

 که جنون همه سو که جنون همه جا زده سکه به جرأت نام شما

 نه در عالم خاکی وفرش زمین نه در عالم معنی وعرش برین 

 که فراترازاین که فراترازاین نر سیده کسی به مقام شما

 دلخسته نباش برادرمن گل اشک نریز به خاطرمن

 که ستون وصلابت باورمن همه بسته به دست دوام شما

 لب آب روانی وتشنه لبی تو و دل نگرانی و تشنه لبی

 من وحیرت عکس زلال لبی که شکفته لبالب جام شما

 من اگر چه شراره ی شعله ورم من اگر چه که تشنه وتشنه ترم

 من اگر چه خمارم با خبرم از لذت شرب مدام شما

 تو در اوج نمازی ورقص جنون تو بخند وبخوان به تشهد خون

 که رسیده به گوش خدای جنون پر وبال بلند سلام شما