یک مردن سرخ آرزو کرد و گذشت
در چشمه ی خون  خود وضو کرد و گذشت

دل از همه کس برید با خنجر عشق
چشم از همه بست و رو به او کرد و گذشت