اي شمر لعين زير پايت ماه است
ريحانه ي حضرت رسول الله است
از سينه اش آن پاي نجس را بردار
اين پرچم « لا اله الا الله » است ..