عـــــــاشورا و عشق

نقش می بندد به عالم باز عـاشورا و عشق

دلنشین تر می شود دمساز عـاشورا و عشق

می کشد تصویری از اوج خدا تا کــــــربلا

تا حرم دلهایمان پرواز ، عـــاشورا و عشق

شور محشر می شود بزم غریب عــــاشقان

با دل ما می شود همراز ، عاشورا و عشق

می شود بر پا عَلم با دسته هـــــای سینه زن

بار دیگر در جهان آغــاز، عاشورا و عشق

می نوازد بـــــا طنین گریــــــه آهنگ تو را

دلنشین تر زخمه های ساز ، عاشورا و عشق

قبله ی دلهـــای عالم گــر تو باشی ای حسین

تا قیامت می کند اعجــــاز ، عاشورا و عشق