"ساقی"
حتی میان یک دشت کشته ی بی سر
شناختمت
           سقای بی دست!
  
 
" بیعت"
 بیعت ها فرق می کنند
در شام دست می دهند
در کربلا
          دست
                می دهند !
 

"جاذبه"
 خون شیرخواره ی حسین
بر زمین نریخت
.. گاهی بیشتر از زمین است
                                 جاذبه آسمان !
  
 
"گله ها"
 پيامبر گله ها را گوش مي کند
حسين بر مي شمارد
اول: نامه ها ..
دوم: خيمه ها ..
سوم: ...
بغض پيامبر مي شکند:
انگشتت کو ؟!
 
  
"زلف های مقدس"
 یزیدیان
زیر چتر زلف هایی نیزه نشین بودند..
ابابیل برگشتند !
 
 
 "دشمنان قرآن"
پدر
قرآن ساکت را بر نیزه کرد
و پسر
قرآن ناطق را ..