ذکر دل و جان عاشقان مردى توست  
ورد لب مردان جهان مردى توست

تاریخ عطشناک دل شیعه هنوز  
سیراب شریعه جوانمردى توست