على اصغر

اصغر که به سوز تشنگى تاب نداشت  
یک لحظه زکثرت عطش خواب نداشت

مظلوم نبود کس چو عباس حسین  
سقا شده بود، جرعه‏اى آب نداشت