ای هیبت دشت پیش رویت کوچک

اندیشه برای جستجویت کوچک

گهواره ی تو حماسه ی بیداری

زخم تو بزرگ اگر گلویت کوچک