چند طرح

1)
از عطش
نه لبهای کودکان
که آسمان
ترک برداشت...!

2)
سیراب شدم ز اشک،
وقتی دیدم
دستی به کنار چشمه ای جا مانده...!

3)
هفت یعنی عدد
دو یعنی عدد
ولی
هفتاد و دو یعنی مدد...!