*برای شش ماهه کربلا

در خیمه من بیا به مهمانی عشق

در دشت نموده ام چراغانی عشق

گر دسته گلی ندارم از  باغ دلم

این غنچه نو شکفته قربانی عشق