به گونه ماه

نامت زبانزد آسمان ها بود

و پیمان برادری ات

          با جبل نور

چون آیه های جهاد

                      محکم

تو آن راز رشیدی

که روزی فرات

            بر لبت آورد

و ساعتی بعد

در باران متواتر پولاد

بریده بریده

            افشا شدی

و باد

     تو را با مشام خیمه گاه

            در میان نهاد

و انتظار در بهت کودکانه حرم

                   طولانی شد

تو آن راز رشیدی

که روزی فرات

            بر لبت آورد

و کنار درک تو

               کوه از کمر شکست