در کرب و بلا تو حامی ما بودی

سرسخت ترین یاور بابا بودی 

انگار تمام بچه ها می دانند 

تو ماه‌ترین عموی دنیا بودی