هر وقت هوای کربلا می گیریم

هر جا که نشسته ایم پا می گیریم

یک عمر به راهتان نرفتیم اما

ده روز برایتان عزا می گیریم