آنان که به هر زمان زبانی دارند

عمری ست کنارتان دکانی دارند

بر خیز ببین اگر شما بی آبید

از برکت نامتان چه نانی دارند