اين كيست كه شانه اي مجلل دارد
گرچه به دلش غمي مفصل دارد
يك روز اگر رتبه به صبرش بدهند
بي شك به جهان مقام اول دارد
***
جائي كه زمين به خون مبدل شده است
خون گريه تاريخ مفصل شده است
هفتادو دو بار بر خودش لرزيده است
صحراي به خون نشسته مقتل شده است
***
امام  رودها
مي زند با     نبض   او   نبض    تمام  رودها
مي دهد     هر روز   پا سخ  بر سلام رودها
هر زمان موجي به پا خيزد ،نشيند بعد از آن
شك   نبايد    كرد    بر    او    احترام  رودها
يك   هزاره    رود   مديون    فداكاري اوست
نام    او    شد    بعد     عاشورا امام رودها
شاد و   خوشبختند   با   او آب هاي رهگذر
 تا   ابد   ايثار    شيرين    كرده   كام رودها
شد   مطيع    امر    دريا   تا  لبش را تر كند
چيز    ديگر   نيست   غير از اين مرام رودها
لحن   آب   و لحن   او يعني  صداي پاي آب
مي شود    همراه   رفتن   هم كلام رودها
بي گمان فاميل  كرد او  آب هاي اين جهان
چون  گذشتش  شد  دليل  انسجام رودها
گر نمي داد   آبرو   بر آب   مردي تشنه كام
يك    مراسم    داشت   دنيا   اختتام رودها