صحنه جنگ پابه پا شده است

جنگ ایمان و ادعا شده است

خولی و شمر و حرمله  جمع اند

غزه امروز کربلا شده است

***

حق خوری  حق کشی  گناه شماست

صلح با دوستی  نه راه شماست

گورتان را به دست خود بکنید

غزه  گودال قتلگاه شماست