آماج تیر
تـو مثل دسـت خــود افتاده بـودی
بـه قـدر مهـربـــانـی ســاده بـودی
در آن هنـگامه‌ی از خــود گـذشتن
عجب دستــی به دریــا داده بودی