زمین خونین و گریان آسمان بود
کنار نخل ها شطی روان بود
عمو بر خاک رو به خیمه می گفت
حسین جان آب هم با کوفیان بود