ز عشق راستین گفتن چه سخت است
میان آهن و آتش چه سخت است

در اوج تشنگی مانند عباس
کنار آب لب بستن چه سخت است