به قدر مهربانی                                         
هنوز این عشق پابرجاست، سقا
عـلم بـر شـانه‌های ماست، سقا
هـنـوز آن مشک در آماج تیر است
هـنوز آن دست‌ها برپاست، سقا