نه می گویم امام سوم را کشت  

نه وارثِ عهد و بیعتِ خُم را کشت

لعنت به یزید.. اهل سنت! این پَست

فرزند خلیفه ی چهارم را کشت !!!