عمریست که در فکر حکومت هستیم
با وعده حکمرانی ری مستیم
امروز نماز ظهر عاشورا را
در پشت سر یزید قامت بستیم