اى خون خدا، خدا بُوَد یاور تو  
توحید چه خوش نشسته در باور تو

خود چاره تشنه کامى اصغر کن  
افتاد زتن دو دست آب آور
تو