برگشت زجبهه کودک عاشورا  
زیبا گوهر مشبک عاشورا

فریاد بلند نفرت از دشمن داشت  
قنداق شهید کوچک عاشورا