نیمی از فواره پرواز است

نیمی فرود

چشم های جهان

به شگفت خیره مانده است

              تا ابد

                که سرانجام نیمه دوست کجاست