اینجا کنار دست تو مشکی پر آب کن

آتش بگیر و بعد مرا انتخاب کن

 

اینجا شب است شب هیجانی مورب است

در بین صد سوال ، دلم را مجاب کن

 

بعد از تو عشق ، من دل و دینی لبالب است

در راه نور آینه را آفتاب کن

 

دستی بزن که غزل زیر و رو شود

یک لحظه شور عشق مرا مستجاب کن

 

در بین دست های به سمت تو راه راه

ای دست دستگیر مرا انتخاب کن