انگار زمین جهنمی بی دود است
وَ پنجره های آسمان مسدود است

قرآن بسیار بوده بر نیزه ولی
این نسخه اش از چه روی، خون آلود است؟!