انگار تمام رعدها می غرّند

انگار تمام نخل ها مُضطرّند

ای کاش که آسمان زهم نشکافد

دارند سر امام را می بُرّند..