ناگهان بر نای نی گل می کنیم
کربلایی را تغزل می کنیم

در عبور یک عطش عباس و آب
دستهامان را به هم پل می کنیم