آن روز بر قبیله آدم چه می گذشت

بر دشت شب گرفته ماتم چه می گذشت

آن روز بی تبسم خورشید بی نسیم

بر لحظه های سرخ محرم چه می گذشت

در ساحل سیاه ترین جویبار دشت

بر غنچه های گلشن خاتم چه می گذشت

بر شانه های خسته و آلاله پوش عشق

غرق غرور للتی .. اقوم چه می گذشت

بانوی آب زل زده بر خیمه عطش

بر ساقیان تشنه زمزم چه می گذشت

دیوارهای غیرت کوفه فرو نشست

بر اهل شرمسار جهنم چه می گذشت

با واژه های مرده کجا می توان سرود

آن روز بر قبیله آدم چه می گذشت