در پهنه ی آسمان شهابی گل کرد

در جام ستارگان شرابی گل کرد

خورشید که پشت کوه مغرب خوابید

از مشرق نیزه آفتابی گل کرد