غم بی یاوری یا رب چه سخت است
برای حضرا زینب چه سخت است

بدون دست و با چشمان زخمی
فرو افتادن از مرکب چه سخت است