بیعت ها فرق می کنند

  درشام دست می دهند

در کربلا " دست " می دهند!