حتی میان یک دشت کشته ی بی سر

شناختمت

سقای بی دست!