کسی که جان عزیزش، عزیز، پیش خداست
به جان هر چه عزیز است، سیّدالشّهدا است
برای مرد خدا نیست، بیم جان هرگز
که در مصاف، خطر آشنا و بی پرواست
حسین(ع) یاور دین بود و یار مظلومان
حسین(ع) خاطره یی تا همیشه پابرجاست
تو را که مانده به دل حسرتی ز عاشورا
بیا ببین که جهان صحنه ای ز عاشوراست
ز خون خلق خدا دست ظلم رنگین است
غریو خلق ستمدیده روز و شب برپاست
کجاست دست رهاننده ی خداجویان؟
که فتنه های زمان در کمین آدم هاست
اگر تو یاور دینی حسین(ع) را دریاب
که وقت یاری خورشید کربلا حالاست
ز خدمتی که برآید ز دست، دست مدار
که در حمایت خلق خدا، خدا با ماست
برای رونق این دین قیام کرد حسین(ع)
قیام او به حقیقت قوام دین خداست
قیام کرد که برپا بماند اصل نماز
که این چراغ به ما روشنی رسان، فرداست
حسین(ع) دین خدا را ز خون بهاری کرد
بهار دین خدا در گُل نماز شماست