همواره تجّسم قیام است حسین (ع(
در سینة عاشقان ، پیام است حسین (ع(
در دفتر شعر ما ، ردیف است هنوز
دل چسب‌ترین شعر کلام است حسین )ع(