در سینه ی ما نیست به جز درد عمو

افتاده فرات دست نامرد عمو

سوزاند عطش گلوی ما را اما

ما آب نخواستیم برگرد عمو!