حج ات قبول ... نوبت قربانی تو شد

وقت سماع و سلسله جنبانی تو شد

احرام بسته اند ملائک به دیدنت

برخیز وقت آینه گردانی تو شد

چشم انتظار مانده طلوعی همیشه را

صبحی که وقف مشرق پیشانی تو شد

ذرات کائنات همه محو در تواند

هستی هر آنچه هست همه فانی تو شد

با تو تمام عرش به جریان در آمده است

عالم مطیع لهجه ی قرآنی تو شد

احرام عشق بستی و از آن زمان به بعد

چشم چقدر آینه بارانی تو شد

سر مست تا به بزم جهان پا گذاشتی

هر گوشه اشک ، ساقی مهمانی تو شد

قربانی تو چیست ؟چه آورده ای؟ بگو ؟

از هر چه هست و نیست ، که ارزانی تو شد

قربانی تو هیچ کسی نیست جز خودت

حج ات قبول ....نوبت قربانی تو شد