دار عاشقی

 بــیــداردلانی که به خون درخفتند

خواب همه سفلگان شب آشفتند

بــر دار بلند عاشقی با لب عشق

هـفتـاد و دو منصور، انالحق گفتند