تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر توست
معنی مکتب تفویض علی اکبر توست

ای حسینی که تویی مظهر ایات خدای
این صفت از پدر وجد تو درجوهر توست

درس مردانگی عباس به عالم اموخت
زانکه شد مست از ان باده که در ساغرتوست

طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند
انکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست

ایکه در کرب وبلا بی کس ویاورگشتی
چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست

خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت
انکه باید به اسیری برود خواهر توست

بابی انت وامی که تو ای مکتب عشق
عشق را مظهر و اثار علی اصغرتوست

ای حسینی که به هر کوی عزای تو بپاست
عاشقان را نظری در دم جان پرور توست

خواست مهران بزند بوسه سراپای ترا
دید هرجا اثر تیر ز پا تا سر توست